• Regulamin strony internetowej

  1.     Informacje ogólne

  Strona internetowa centrum handlowego Aura Centrum Olsztyna dostępna pod adresem https://www.auracentrum.pl/ jest własnością NE Property BV („Spółka”), 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3rd Floor, Amsterdam, Holandia, zarejestrowanego w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34285470.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna tutaj: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest częścią niniejszego Regulaminu i opisuje szczegółowo, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy informacje Użytkowników podczas przeglądania Strony, a także jakie są ich prawa dotyczące ich danych osobowych.

  Aby korzystać ze Strony, użytkownicy muszą mieć ukończone 16 lat i wyrazić zgodę na niniejszy regulamin.

  Uzyskując dostęp do Strony i korzystając z niej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i, w stosownych przypadkach, akceptuje niniejszy Regulamin, a także inne stosowne zasady dotyczące Strony.

  Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem lub częścią niniejszego Regulaminu, nie korzystaj w żaden sposób z Serwisu.

  2.     Definicje

  Strona internetowa

  https://www.auracentrum.pl/

  Spółka

  NE Property BV, 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3rd Floor, Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34285470, część NEPI Rockcastle Group.

  Grupa

  Wszelkie inne podmioty z grupy NEPI Rockcastle. Listę spółek NEPI Rockcastle Group można znaleźć tutaj: www.nepirockcastle.com

  NEPI Rockcastle

  Spółka zorganizowana na podstawie prawa Wyspy Man, zarejestrowana pod nr 001211V, z siedzibą pod adresem Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House.

  Użytkownik/Użytkownicy

  Każdy użytkownik/użytkownicy nawigujący i/lub czytający i/lub korzystający i/lub rejestrujący się na Stronie i/lub subskrybujący Newsletter.

  Umowa

  Oznacza Umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  Partnerzy zewnętrzni

  Partnerzy zewnętrzni odnoszą się do partnerów, w imieniu których komunikujemy się z Użytkownikami, i dzielą się na: najemców centrów handlowych grupy NEPI Rockcastle, partnerów medialnych, współpracowników i organizatorów imprez.

  Pełna lista partnerów zewnętrznych w centrum handlowym Aura Centrum Olsztyna jest aktualizowana co kwartał, można ją znaleźć tutaj: https://www.auracentrum.pl/najemcy/sklepy; https://www.auracentrum.pl/najemcy/restauracje-i-kawiarnie; https://www.auracentrum.pl/najemcy/rozrywka; https://www.auracentrum.pl/najemcy/uslugi

  Partnerzy Zewnętrzni nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, gdy Spółka uzyskała uprzednią zgodę Użytkownika w tym zakresie.

  Współpartnerzy

  Spółki:

  • Dostawca rozwiązań CRM

  • Dostawcy usług związanych z przygotowaniem i obsługą stron internetowych

  Oświadczają, że są wspólnikami Spółki w rozumieniu przepisów rozporządzeń europejskich i że przedmiot umowy lub stowarzyszenia jest ściśle związany z wypełnianiem zobowiązań Spółki wobec użytkowników w związku ze świadczeniem usług na stronie.

  Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, do których mają dostęp lub które otrzymują od Spółki lub innej spółki Grupy.

  Dane osobowe

  Wszelkie informacje o Użytkowniku, które pozwalają na jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, w tym m.in. imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, stan cywilny, czy ma dzieci, wiek dzieci, itp. i które są przekazywane przez Użytkownika w celu udziału w kampaniach, zapisania się do Newslettera, przesyłania opinii i sugestii, publikowania materiałów lub w innym celu.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Oznacza każde dobrowolne, określone, świadome i jednoznaczne wskazanie woli Osoby, której dotyczą dane, przez które osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na Przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

  Inspektor Ochrony Danych

  Spółka i/lub Wspólnicy wyznaczą osobę odpowiedzialną za informowanie i doradzanie administratorowi danych lub podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom przetwarzającym dane o ich obowiązkach wynikających z przepisów prawa, a także monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityki administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych, współpracę z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

  Z osobą kontaktową Spółki lub innych spółek z grupy NEPI Rockcastle, tj. Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod adresem:

  data.protection@nepirockcastle.com

  3.     Dostęp do strony internetowej

  Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Strony, przechodząc na adres

   https://www.auracentrum.pl/

  4.     Zawarcie Umowy

  Dostęp i korzystanie z Serwisu stanowi wyraźną i jednoznaczną zgodę Użytkownika na zawarcie Umowy obejmującej niniejszy Regulamin.

  Umowa pomiędzy Spółką a Użytkownikiem chcącym założyć Konto na Stronie zostaje zawarta wyłącznie w przypadku wykonania wszystkich poniższych kroków:

  ·       Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej https://www.auracentrum.pl/

  ·       Użytkownik uważnie zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Informacją o  przetwarzaniu danych osobowych.

  Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie inne późniejsze lub jednoczesne zobowiązania związane z niniejszym Regulaminem zostają zastąpione niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin nie tworzy praw dla osób trzecich.

  5.     Czas trwania Umowy i jej wypowiedzenie

  Umowę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

  6.     Korzystanie ze Strony

  Użytkownicy nie są uprawnieni do:

  ·       uzyskiwania dostępu i korzystania ze Strony Internetowej w celach i za pomocą środków, które kwalifikują się jako nadużycie;

  ·       korzystania ze Strony w taki sposób lub podejmowania jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą powodować szkody na Stronie lub pogorszenie wydajności lub dostępności Strony;

  ·       korzystania ze Strony w jakikolwiek nielegalny, nieuczciwy lub szkodliwy sposób lub w związku z jakąkolwiek nielegalną, nieuczciwą lub szkodliwą działalnością;

  ·       korzystania ze Strony w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów zawierających (lub związanych z) oprogramowaniem szpiegowskim, wirusami komputerowymi, trojanem, wirusami lub jakimkolwiek innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym;

  ·       przeprowadzania jakichkolwiek systematycznych lub automatycznych działań związanych ze zbieraniem danych (w tym, ale nie tylko, z wyszukiwaniem i gromadzeniem danych) dotyczących Strony lub z nią związanych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki;

  ·       wykorzystania danych zebranych ze Strony do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich działań marketingowych, w tym m.in. do marketingu e-mailowego, marketingu SMS, telemarketingu i bezpośredniego marketingu pocztowego;

  ·       wykorzystywania danych zebranych ze Strony w celu kontaktowania się z osobami fizycznymi, prawnymi lub innymi osobami i podmiotami.

   

  7.     Przetwarzanie danych osobowych

  Ogólne ramy prawne regulujące ochronę danych osobowych to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych nr. 679/2016 („RODO”) obowiązujące w Unii Europejskiej.

  Strona https://www.auracentrum.pl/ używa plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych przez pliki cookies, Użytkownik musi zapoznać się z Polityką plików cookies.

  Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkownika podczas dostępu i korzystania ze Strony, w tym podczas zapisywania się na kampanie organizowane przez Spółkę za pośrednictwem Strony, w tym jak Użytkownik może wycofać swoją zgodę, można znaleźć w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

   

  8.     Własność intelektualna

  Spółka przestrzega praw własności intelektualnej innych osób i wymaga od Użytkowników przestrzegania wszelkich praw własności intelektualnej należących do Spółki lub osób trzecich.

  Zawartość i grafika Strony, w tym, ale nie tylko, cały kontekst tekstowy, źródła techniczne wszystkich istniejących i przyszłych usług i udogodnień, są własnością Spółki i/lub jej Partnerów biznesowych. Są one chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych oraz innymi prawami i traktatami. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość praw własności intelektualnej należących do jej partnerów biznesowych, które są wykorzystywane na stronie internetowej po uzyskaniu ich zgody. W przypadku, gdy zawartość strony internetowej zawiera konkretne odniesienie do Partnerów biznesowych Spółki, albo do ich praw własności intelektualnej lub działalności gospodarczej prowadzonej przez nich, a mianowicie kampanii marketingowych, produktów i usług, cen, itp., Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i legalność takich informacji udostępnionych w pełni przez jej Partnerów biznesowych, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność prawną za takie treści.

  Korzystając z określonych narzędzi Strony, tam gdzie jest to wskazane, Użytkownicy przenoszą na Spółkę swoje prawa własności intelektualnej, w tym między innymi do tekstów publikowanych na Stronie, plików przesyłanych na Stronę.

  Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej Spółki oraz jej partnerów biznesowych promowanych na Stronie, przewidzianych przez obowiązujące prawo. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania jakiegokolwiek wizerunku, znaku towarowego lub oznaczenia należącego do Spółki lub osób trzecich, jeżeli nie uzyskali oni uprzedniej pisemnej zgody ich prawnych właścicieli.

  Użytkownicy mogą przeglądać, pobierać i drukować strony Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, który podlega poniższym ograniczeniom lub innym klauzulom zawartym w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek wykorzystanie treści do celów innych niż użytek osobisty, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Spółki i z podaniem źródła informacji.

  W tym zakresie Użytkownikom nie wolno:

  • publikować materiałów ze Strony (również publikować ich na innych stronach);

  • sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały ze Strony;

  • ujawniać publicznie jakichkolwiek materiałów ze Strony;

  • reprodukować, powielać, kopiować lub wykorzystywać materiały ze Strony w celach marketingowych;

  • redystrybuować materiałów ze Strony, z wyjątkiem określonych treści lub wyraźnie udostępnionych do redystrybucji.

  Prośby o wykorzystanie zawartości Strony w celach innych niż użytek osobisty mogą być kierowane na adres Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bukareszt, Sektor 1 - do wiadomości NEPI Rockcastle lub pocztą elektroniczną na adres biuro@auracentrum.pl

  Niniejszy Regulamin nie przyznaje Użytkownikom żadnych praw, tytułów ani udziałów dotyczących Strony, treści należących do innych osób i opublikowanych na Stronie, znaków towarowych, znaków lub innych praw własności intelektualnej należących do Spółki.

  Mając na uwadze, że Spółka pragnąc poprawić doświadczenie Użytkowników na Stronie zachęca do wyrażania opinii i sugestii, Spółka może wykorzystać owe komentarze lub sugestie bez żadnych zobowiązań wobec Użytkowników.

  Opinie i sugestie można przesyłać na adres Calea Floreasca 169 A, Building A, Floor 5, Bucharest, Sector 1 - do wiadomości NEPI Rockcastle lub pocztą elektroniczną na adres biuro@auracentrum.pl

  9.     Zrzeczenie się i przeniesienie praw

  Żadna sytuacja, w której Spółka nie podejmie natychmiastowych działań w celu wyegzekwowania jednego ze swoich praw, nie będzie uznawana za zrzeczenie się takiego prawa lub jego egzekwowania.

  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia, które pozostaną w mocy i będą w pełni ważne, interpretowane w największym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

  W przypadku opisanym powyżej nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione innym prawnie zaakceptowanym postanowieniem, które najlepiej oddaje pierwotny cel Spółki. Dotyczy to również zaniechań.

  Użytkownicy nie mogą dokonywać cesji swoich praw w części ani w całości, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  Spółka może scedować swoje prawa na dowolną ze swoich spółek zależnych lub na jakąkolwiek inną spółkę z grupy NEPI Rockcastle lub na dowolnego następcę prawnego związanego ze Stroną.

  10.  Granice odpowiedzialności

  Spółka udostępnia Stronę w TAKIM STANIE, ZE WSZYSTKIMI WADAMI, w jakim jest dostępna, bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. ODMAWIAMY RÓWNIEŻ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, W TYM MARKETINGOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO SPECJALNEGO CELU LUB POTRZEBY. NIE GWARANTUJEMY, ŻE REZULTATY, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ SKUTECZNE, BEZPIECZNE LUB DOKŁADNE, ANI ŻE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA.

  Spółka nie gwarantuje, że Strona będzie stale dostępna.

  W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i niedostępności Strony z powodów konserwacyjnych, Spółka poinformuje Użytkownika w momencie uzyskania dostępu do Strony.

  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu/sieci, a w szczególności za przerwy w dostępie do Strony, wynikające z trudności technicznych lub innych, na które Spółka nie ma wpływu, takich jak siła wyższa, wina osób trzecich.

  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne i/lub nieprawdziwe dane osobowe podane przez Użytkowników, w szczególności za dane podane przez osoby niepełnoletnie mające na celu stworzenie pozorów ukończenia 16 lat w celu założenia Konta na Stronie.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ma kontroli ani obowiązku działania w odniesieniu do:

  • treści osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Strony;

  • wpływu treści na Użytkownika, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem Strony;

  • interpretacji lub wykorzystania treści znajdujących się na Stronie przez Użytkownika;

  • działań podjętych przez Użytkownika po uzyskaniu dostępu do treści znajdujących się na Stronie;

  • treści lub dokładności, zgodności z prawem autorskim, legalnością lub przyzwoitością materiałów/informacji znajdujących się w linkach do innych stron internetowych, polityki prywatności i regulaminów stosowanych przez te strony. Zaleca się wcześniejsze zapoznanie z warunkami prawnymi i innymi informacjami związanymi z gromadzeniem danych osobowych. Zasady zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych na Stronie;

  • szkody powstałe w wyniku błędów, niedokładności lub braku aktualizacji informacji opublikowanych na stronie internetowej i pochodzących ze źródeł zewnętrznych;

  • szkód powstałych w wyniku awarii Strony lub braku możliwości dostępu do niektórych linków opublikowanych na Stronie.

  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony.

  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że produkty lub promocje publikowane na Stronie internetowej nie należą do Spółki, lecz do jej Partnerów biznesowych, a wyświetlane ceny mają charakter informacyjny i podlegają niezapowiedzianym zmianom, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności prawnej. Prezentacje wyświetlane na Stronie dotyczące produktów, usług i promocji prezentowanych na Stronie należą wyłącznie do Partnerów biznesowych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za podane informacje.

  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, procesy, roszczenia, wydatki lub inne zobowiązania, jeżeli są one bezpośrednio spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli ceny lub inne szczegóły związane z produktami/promocjami Partnerów biznesowych Spółki zostały błędnie wyświetlone, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany informacji wyświetlanych na Stronie bez ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.

  • Użytkownik rozumie, że zdjęcia są wyświetlane na Stronie jako przykładowe, a dostarczane produkty Partnerów biznesowych Spółki mogą się różnić w jakikolwiek sposób zarówno pod względem wizerunku, jak i ze względu na zmiany cech, wyglądu, a Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności w tym zakresie.

  • Spółka gwarantuje optymalne działanie Strony wyłącznie przy użyciu przeglądarki Internet Explorer w wersji 9 (co najmniej), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

  11.  Obowiązujące prawo

  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie z nim.

  Strony będą polubownie rozwiązywać wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem w ciągu 15 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia Użytkownika w tej sprawie. W przypadku, gdyby strony nie doszły do porozumienia, spór będzie rozstrzygał właściwy sąd w Polsce.

  Konsument nie może zrzec się swoich praw wynikających z przepisów prawa. Wszelkie klauzule umowne, które z mocy prawa znoszą lub ograniczają prawa konsumentów, nie wywołują wobec nich skutków prawnych.

  12.  Zmiany Regulaminu

  Niniejszy Regulamin został zaktualizowany w dniu 1.02.2023

  Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Dlatego należy sprawdzić odpowiednią sekcję Regulaminu podczas wizyty na Stronie, ponieważ mogła ona ulec zmianie od ostatniej wizyty.

  Pytania na temat informacji przedstawionych na tej stronie prosimy kierować do nas na adres data.protection@nepirockcastle.com

  W przypadku, gdy zmiana/uzupełnienie naruszy prawa Użytkownika, Spółka poinformuje Użytkownika, wysyłając wiadomość na adresy e-mail powiązane z Kontem.

  Kontynuując korzystanie ze Strony po wprowadzeniu określonych zmian/uzupełnień, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych zmian/uzupełnień.

  JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU, W TYM JEGO ZMIAN/UZUPEŁNIEŃ, MUSI ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA ZE STRONY.